NHA: Công bố thông tin Quyết định xử phạt của vi phạm hành chính của Cục Thuế tỉnh Hà Nam.
Ngày đăng: 27/04/2019 10:07:57

NHA: Công bố thông tin Quyết định số 1333/QĐ-XPVPHC ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Cục thuế tỉnh Hà Nam về việc xử phạt của vi phạm hành chính năm 2017-2018.

Tải File tại đường dẫn tại đây: