NHA: Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019.
Ngày đăng: 26/06/2019 11:25:04

NHA: Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán số: 13/2019/NHA-CV ngày 25 tháng 6 năm 2019 giữa NHA và Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội thực hiện Soát xét BCTC giữa niên độ và Kiểm toán BCTC năm 2019 của NHA.

Tải File CBTT