NHA: Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 500.000 CP.
Ngày đăng: 07/07/2019 03:27:57

NHA: Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 500.000 CP.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hoàn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: NHA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.718.135 CP (tỷ lệ 18,06%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.218.135 CP (tỷ lệ 21,38%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 04/06/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/07/2019.

(Theo HNX)