UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
Ngày đăng: 10/09/2019 09:44:40

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 32/2019/NHA-BC ngày 4/9/2019 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/NHA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2019; Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NHA/NQ-HĐQT ngày 4/9/2019 của NHA và các quy định của pháp luật.

UBCKNN