NHA: Công bố thông tin ngày 21 thang 9 năm 2019 nhận được công văn số 5445/UBCK-QLCB ngày 10 tháng 9 năm 2019 của UBCK Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NHA.
Ngày đăng: 21/09/2019 08:53:08

NHA: Công bố thông tin ngày 21 thang 9 năm 2019 nhận được công văn số 5445/UBCK-QLCB ngày 10 tháng 9 năm 2019 của UBCK Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NHA.

Tải File CBTT