NHA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Ngày đăng: 24/09/2019 12:22:43

NHA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2019.

Tải File CBTT