NHA: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
Ngày đăng: 24/09/2019 12:24:25

NHA: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Tỷ lệ phát hành: 16%.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2019

Tải File CBTT