NHA: Thông báo thay đổi số lượng cố phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Ngày đăng: 16/10/2019 05:45:49

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cố phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành kèm theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Tải File CBTT