NHA: CBTT nhận được công văn số 1305/UBCK-QLCB ngày 17/03/2022 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
Ngày đăng: 18/03/2022 05:49:36

Ngày 18/03/2022, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội nhận được công văn số 1305/UBCK-QLCB ngày 17/03/2022 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Tài liệu đính kèm

20220318 - NHA - CBTT nhan duoc cong van cua UBCKNN ve bao cao ket qua chao ban