NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 21/03/2022 về việc sửa đổi vốn điều lệ, thông qua hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cho phần cổ phiếu phát hành thêm của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
Ngày đăng: 21/03/2022 05:43:44

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 21/03/2022 về việc sửa đổi vốn điều lệ, thông qua hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cho phần cổ phiếu phát hành thêm của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Tài liệu đính kèm

20220321 - NHA - CBTT NQ HDQT so 05 ve viec sua doi von dieu le va thong qua ho so luu ky niem yet bo sung_signed.pdf