NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Ngày đăng: 04/04/2022 05:37:44

NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 26 tháng 04 năm 2022.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty - Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 22/3/2022.


Tài liệu đính kèm

20220404 - NHA - Thong bao moi hop DHCDTN 2022