NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Ngày đăng: 21/05/2020 04:16:22

NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thời gian: 07 giờ 30 phút, Thứ Ba ngày 09 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội - Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Tải File Thông báo mời họp