NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 10 về việc sửa đổi VĐL và Thông qua hồ sơ NYBS, LKBS.
Ngày đăng: 05/10/2020 12:17:58

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 10/2020/NQ-HĐQT ngày 05/10/2020 về việc sửa đổi vốn Điều lệ Tổng công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV trong công ty và Thông qua hồ sơ NYBS, LKBS.

Tải File CBTT