NHA: Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9.
Ngày đăng: 06/10/2020 05:35:16

NHA: Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9.Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 là: 241.449.650.000 đồng. Lý do thay đổi: NHA tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Tăng vôn cổ phần từ phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty.

Tải File CBTT