NHA: Công bố thông tin Quyết định chấp thuận Niêm Yết bổ sung của HNX.
Ngày đăng: 14/10/2020 03:03:57

NHA công bố thông tin ngày 13/10/2020 đã nhận được Quyết định số 500/QĐ-SGDHN ngày 23/9/2020 của HNX về việc chấp thuận niêm yết bổ sung: 6.285.316 cổ phiếu NHA theo hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tải File CBTT