NHA: Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 9 ngày 13/10/2020.
Ngày đăng: 16/10/2020 02:01:39

NHA: Công bố thông tin ngày 15/10/2020 NHA nhân được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 147/2010/GCNCP-VSD-9 thay đổi lần thứ 9 ngày 13/10/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Tổng số cổ phiếu đăng ký: 24.144.965 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 241.449.650.000 đồng.

Tải File CBTT