NHA: Công bố thông tin Quyết định của HNX chấp thuận Niêm Yết bổ sung cổ phiếu ESOP.
Ngày đăng: 23/10/2020 05:36:12

NHA công bố thông tin ngày 23/10/2020 đã nhận được Quyết định số 576/QĐ-SGDHN ngày 22/10/2020 của HNX về việc chấp thuận niêm yết bổ sung: 400.000 cổ phiếu NHA theo hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Tải File CBTT