NHA: Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung phát hành theo hình thức: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
Ngày đăng: 07/11/2020 03:07:10

NHA: Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung phát hành theo hình thức: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 400.000 cổ phiếu.

Ngày giao dịch chính thức: Thứ Hai, ngày 16/11/2020.

Lưu ý: Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung này bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 21/9/2021.

Tải File CBTT