NHA: Công bố thông tin Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày đăng: 09/11/2020 06:02:27

NHA: Công bố thông tin ngày 09/11/2020 NHA nhận được Thông báo số 1849/TB-GSDHCM ngày 05/11/2020 của Sở giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh về việc đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu.

Tải File CBTT