NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 12 ngày 01 tháng 12 năm 2020.
Ngày đăng: 02/12/2020 04:06:25

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HDDDQT số 12/2020/NHA/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2020 về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Cảng Yên Lệnh.

Tải File CBTT