NHA: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên.
Ngày đăng: 21/12/2020 02:02:20

Ngày 21/12/2020 NHA nhận được Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên của Peter Eric Dennis, cụ thể như sau:

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: PETER ERIC DENNIS.

- Mã chứng khoán: NHA.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:  1.458.060 CP (tỷ lệ 6,04%).

- Số lượng cổ phiếu đã bán (làm tỷ lệ sở hữu thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1%)): 46.000 CP.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.412.060 CP (tỷ lệ 5,85%).

- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư.

- Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 11/12/2020..