NHA: Công bố thông tin Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các Phụ lục.
Ngày đăng: 11/01/2021 01:10:15

NHA: Công bố thông tin Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các Phụ lục.

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về việc chuyển niêm yết cổ phiếu NHA từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX), đến nay Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội đã hoàn tất thủ tục chuyển sàn niêm yết cổ phiếu.

Thực hiện yêu cầu của HSX, Tổng công ty kính gửi các cổ đông Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các Phụ lục kèm theo, bao gồm:

1. Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu trên HSX.

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 .

3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 của NHA.

5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

6. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

7. Báo cáo tài chính đã soát xét 6 tháng năm 2020.

8. Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020.

Tổng công ty đầu tư phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội trân trọng Thông báo.