Thông báo tạm dừng giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Minh Hoàn và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Đạo
Ngày đăng: 27/05/2022 03:24:28

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Nguyễn Minh Hoàn và Phó Tổng giám đốc - Nguyễn Hoàng Đạo thông báo tạm dừng giao dịch cổ phiếu đã đăng ký ngày 11/05/2022 theo công văn số 830/SGDHCM–NY ngày 13 tháng 05 năm 2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài liệu đính kèm

20220527 - NHA - TB_tam ngung giao dich co phieu cua nguoi noi bo