NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 27/06/2022 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và soát xét bán niên năm 2022
Ngày đăng: 27/06/2022 05:14:38

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số: 07/2022/NQ-HĐQT ngày 27/06/2022 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và soát xét bán niên năm 2022 của Tổng công ty.

Tài liệu đính kèm

20220627 - NHA - CBTT NQ HDQT so 07 thong qua lua chon don vi kiem toan nam 2022