NHA: CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2022
Ngày đăng: 28/06/2022 09:10:49

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán: Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 như sau:

-   Hợp đồng kiểm toán số: 15/2022/UHYHN-HĐKT ngày 28 tháng 06 năm 2022.

-   Đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

-   Nội dung: Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

Tài liệu đính kèm

20220628 - NHA - CBTT ky hop dong kiem toan BCTC 2022