NHA: Thông báo thay đổi nhân sự
Ngày đăng: 08/09/2022 08:31:42

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội thông báo: Sau khi có đơn từ nhiệm và đã được Hội đồng quản trị chấp thuận, ông Nguyễn Hồng Thái không còn đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty từ ngày 07/09/2022.

Tài liệu đính kèm

20220907 - NHA - Thong bao thay doi nhan su