NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 18/10/2022 về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động của Tổng Công ty.
Ngày đăng: 19/10/2022 10:09:34

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 18/10/2022 về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động của Tổng Công ty.

Tài liệu đính kèm

20221018 - NHA - CBTT NQ HDQT so 10 trien khai phuong an phat hanh ESOP