NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 11/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 19/10/2022 thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động và Danh sách CBNV được tham gia chương trình.
Ngày đăng: 20/10/2022 10:02:29

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 11/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 19/10/2022 thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động và Danh sách CBNV được tham gia chương trình.

Tài liệu đính kèm

20221019 - NHA - CBTT NQ HDQT so 11 thong qua quy che ESOP va danh sach CBNV tham gia