NHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Ngày đăng: 21/10/2022 03:05:53

Ông Nguyễn Đắc Long - Tổng giám đốc đã mua 100.000 cổ phiếu NHA

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 105.000 cổ phiếu, tỷ lệ: 0,25%

Loại giao dịch đăng ký: Mua

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 205.000 cổ phiếu, tỷ lệ: 0,49%

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư nắm giữ

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 11/10/2022 đến ngày 20/10/2022

- Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch: 205.000 cổ phiếu, tỷ lệ: 0,49%.

 

Tài liệu đính kèm

20221021 - NHA - Bao cao ket qua giao dich co phieu cua nguoi noi bo - Nguyen Dac Long