NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 12/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 21/10/2022 thông qua phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài và tuân thủ các giới hạn sở hữu liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu ESOP
Ngày đăng: 22/10/2022 10:30:01

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 12/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 21/10/2022 thông qua phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài và tuân thủ các giới hạn sở hữu liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu ESOP

Tài liệu đính kèm

20221021 - NHA - CBTT_NQ HDQT so 12 dam bao ty le so huu nuoc ngoai khi phat hanh ESOP