NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 25/11/2022 về việc đề nghị cấp lại hạn mức tín dụng và phương án tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thị xã Duy Tiên – Hà Nam
Ngày đăng: 25/11/2022 05:33:45

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 25/11/2022 về việc đề nghị cấp lại hạn mức tín dụng và phương án tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thị xã Duy Tiên – Hà Nam

Tài liệu đính kèm

20221125 - NHA - CBTT_NQ HDQT so 13 de nghi cap lai han muc tin dung tai Agribank