NHA: Công bố thông tin BCTC năm 2020 đã được kiểm toán.
Ngày đăng: 24/02/2021 01:20:30

NHA: Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

Tải File CBTT