NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 03/2021/NHA/NQ-HĐQT Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
Ngày đăng: 26/02/2021 05:44:32

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 03/2021/NHA/NQ-HĐQT Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày: 18/03/2021.

Tải File CBTT