NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Ngày đăng: 22/03/2021 05:26:58

NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thời gian: 07 giờ 30 phút, Thứ Hai ngày 12 tháng 4 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội - Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Tải File CBTT