Ông: Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT NHA đã mua 500.000 cổ phiếu.
Ngày đăng: 25/03/2021 04:45:13

Ngày 25 tháng 3 năm 2021 NHA nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Ông: Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT đã mua 500.000 cổ phiếu NHA.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hoàn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: NHA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.348.928 CP (tỷ lệ 22,15%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.848.928 CP (tỷ lệ 24,22%)
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh trên sàn.
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 26/2/2021 đến ngày 25/3/2021.

(NHA)