NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết, Biên bản và Tài Liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Ngày đăng: 13/04/2021 03:26:18

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết, Biên bản và Tài Liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tải NQ, BB họp ĐHĐCĐ TN năm 2021

Tải Điều lệ công ty

Tải Quy chế nội bộ quản trị năm 2021