NHA: Công bố thông tin Bầu trưởng ban kiểm soát.
Ngày đăng: 19/04/2021 03:57:17

NHA: Công bố thông tin Quyết định số 01/2021/NHA/QĐ-BKS ngày 19 tháng 4 năm 2021 về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

Tải File CBTT