NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số: 05/2021/NHA/NQ-HĐQT.
Ngày đăng: 20/04/2021 04:21:21

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số: 05/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 20/4/2021 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tải File CBTT