NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 07 ngày 10/5/2021.
Ngày đăng: 10/05/2021 04:51:44

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số: 07 ngày 10/5/2021 thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động

Tải File CBTT