NHA: Công bố thông tin ngày 10/5/2021 nhân được Công văn số: 1844/UBCK-QLCB ngày 07/5/2021.
Ngày đăng: 10/05/2021 05:05:20

NHA: CBTT ngày 10/5/2021 NHA nhận được Công văn số 1844/UBCK-QLCB ngày 07/5/2021 của UBCK Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tải File CBTT