NHA: CBTT ngày 10/6/2021 NHA nhận được công văn số: 2721/UBCK-QLCB ngày 09/6/2021 của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước.
Ngày đăng: 10/06/2021 05:44:49

NHA: CBTT ngày 10/6/2021 NHA nhận được công văn số: 2721/UBCK-QLCB ngày 09/6/2021 của UBCK NN về việc kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của NHA. THeo đó, NHA đã thực hiện phân phối: 3.621.585 cổ phiếu.

Tải File CBTT