NHA: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
Ngày đăng: 14/06/2021 02:55:52

NHA: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 350.000 cổ phiếu.

Thời gian thực hiện: 24/6/2021.

Tải File CBTT