NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 08/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 14/6/2021.
Ngày đăng: 15/06/2021 10:51:30

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 08/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 14/6/2021 thông qua sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ Tổng công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

 

Tải File CBTT