NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 09 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021 của NHA.
Ngày đăng: 23/06/2021 04:48:20

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 09 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021 của NHA.

Tải File CBTT