NHA: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán số 25/2021/HĐKT ngày 24/6/2021 thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2021.
Ngày đăng: 24/06/2021 12:30:12

NHA: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán số 25/2021/HĐKT ngày 24/6/2021 thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2021.

Tải File CBTT