NHA: CBTT nhận được công văn số 3219/UBCK-QLCB ngày 29/6/2021 của UBCK Nhà nước về việc kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của NHA
Ngày đăng: 30/06/2021 08:36:10

NHA: CBTT nhận được công văn số 3219/UBCK-QLCB ngày 29/6/2021 của UBCK Nhà nước về việc kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của NHA. Theo đó, NHA đã thực hiện phân phối: 350.000 cổ phiếu.

Tải File CBTT