NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT số: 10/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 6 năm 2021.
Ngày đăng: 30/06/2021 05:14:37

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT số 10/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 30/6/2021 Thông qua sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Tổng công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu ESOP.

 

Tải File CBTT