NHA: Công bố thông tin Thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
Ngày đăng: 21/07/2021 03:39:18

NHA: Công bố thông tin Thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin ngày 21/7/2021 Tổng công ty nhận được Quyết định số: 374/QĐ-SGDHCM ngày 20/7/2021 của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc chấp thuận cho Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội được thay đổi đăng ký niêm yết.

TẢI FILE CBTT