NHA: CBTT niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của cổ phiếu niêm yết bổ sung phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)
Ngày đăng: 27/07/2021 09:58:04

NHA: CBTT niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của cổ phiếu niêm yết bổ sung phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

 

- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 350.000 cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 28.116.550 cổ phiếu

- Ngay thay đổi niêm yết có hiệu lực: 22/7/2021

- Ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết: 27/6/2022

TẢI FILE CBTT