NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.
Ngày đăng: 26/08/2021 10:15:44

Ông Nguyễn Thành Mỹ - người có liên quan của Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 700.000 cổ phiếu NHA

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữa trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

- Loại giao dịch đăng ký: Đăng ký mua

- Số lượng cổ phiếu: 700.000 cổ phiếu

- Số lượng, tỉ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 700.000 cổ phiếu, tỷ lệ 2,49%

- Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận

- Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 01/9/2021 đến ngày 30/9/2021

TẢI FILE CBTT